В тази статия от поредицата за животa в Германия е описано какво може да се направи, ако работодателяt не ни изплаща полагащото се трудово възнаграждение. Ще откриете как може да се свържете с консулативни центрове, където ще ви помогнат.

Борис е щастлив, когато чрез обява в интернет намира работа при подизпълнител на голяма логистична компания. Той започва като куриер и доставчик на пратки в Берлин. Работи два месеца и все още не е получил никаква заплата и няма пари, с които да живее. Няколко пъти се е допитвал до шефа си. Първоначално му е казано, че е станала грешка в счетоводния отдел и че парите му са били преведени по грешка на друг колега. След това шефът му казал, че чака парите си от логистичната компания и може да плати на Борис едва, след като му бъде платено. Накрая шефът вече не отговаря на обажданията му. Борис не знае какво да прави в тази ситуация и към коя организация може да се обърне.

Център за работа и Федерална агенция по заетостта (Jobcenter/ Bundesagentur für Arbeit)

Борис няма пари и разглеждането на случая с неплатените заплати може да отнеме известно време. Затова той трябва незабавно да подаде молба за обезщетение за безработица I (Arbeitslosengeld I) от местната агенция по заетостта (Agentur für Arbeit) или за граждански помощи (Bürgergeld) от местното бюро по труда (Jobcenter).

Кога може да се подаде молба за обезщетение за безработица I (Arbeitslosengeld I):

  • Дори ако трудовото правоотношение все още съществува, но работодателят не изплаща дължимите заплати, Борис може да кандидатства за обезщетение за безработица I. В този случай обезщетението за безработица е авансово плащане към задълженията на работодателя. Това е регламентирано в раздел 157, параграф 3 от SGB III и се нарича „изравняване“ (Gleichwohlgewährung).
  • Ако Борис е работил в друга държава от ЕС (например България) преди да започне работа в Германия, периодите на чуждестранни вноски, могат да бъдат включени в правото му на обезщетение за безработица в Германия.
  • Ако Борис не отговаря на изискванията за обезщетение за безработица I (Arbeitslosengeld I), той може да кандидатства за граждански обезщетения в центъра по труда (Bürgergeld beim Jobcenter).

Право и заявка на граждански обезщетения (Bürgergeld)

Борис може да направи заявката писмено или устно. Центърът по труда (Jobcenter) трябва да му даде необходимите формуляри за кандидатстване. Борис има законово право молбата му да бъде приета и разгледана. След прегледа органът трябва да му издаде мотивирано писмено решение. Борис трябва изрично да поиска това.

Ако Борис отговаря на изискванията за граждански помощи (Bürgergeld), той може да кандидатства и за авансово плащане поради тежкото си финансово състояние. Това е препоръчително, тъй като обработката на заявлението често отнема няколко седмици.

Борис може да намери адресите на съответните местни власти в интернет: https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen

Здравна каса (Krankenkasse)

Борис трябва да попита здравноосигурителната си компания дали работодателят му го е регистрирал в социалното осигуряване и дали са му плащали осигуровки там.

Ако работодателите не плащат заплати, то често не плащат и осигуровки. Това създава пропуски в здравното осигуряване. За да разбере дали неговият случай е точно такъв, Борис трябва да се свърже със здравноосигурителната си компания.

Ако работодателят не е регистрирал Борис за социално осигуряване, той трябва да представи своя трудов договор и други работни документи в здравноосигурителната компания, за да докаже трудовото си правоотношение. Здравноосигурителната компания трябва да събере всички вноски, т.е. тя трябва да запълни липсите в социалното осигуряване и да изисква социални осигуровки от работодателя.

Работодател (Arbeitgeber)

Дори, ако Борис устно е поискал полагащото му се възнаграждение от работодателя, той трябва да се свърже с него и писмено и да поиска заплатите си (Zahlungsaufforderung). Понякога в трудовия договор дори се посочва, че неизплатените заплати трябва да бъдат поискани писмено. Борис трябва да определи на работодателя си краен срок за плащане. Той може да напише писмото сам или с помощта на консултантски център.

В писмото Борис може да декларира така нареченият отказ от работа (Leistungsvorbehalt). Това означава, че той отказва да работи, докато не получи възнаграждението си. Той има право да направи това след два месеца работа без получаване на заплащане.

Център за консултации (Beratungsstelle)

Борис може да се обърне към център за консултации, за да получи информация за правата си. Консултантите могат да му помогнат да напише писмена молба за плащане или да се свържат директно с работодателя, за да изясни случая.

Консултативни центрове по трудово право:

https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

Борис може да намери преглед на всички консултантски центрове в цяла Германия по специалности, както и по език:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ beratungsstellensuche

Ако работодателят все още не изплаща заплатите, Борис трябва да го съди в трудовия съд, за да получи парите си. В Германия няма орган или организация, която да може да направи това вместо него. Борис трябва сам да предприеме съдебни действия срещу своя работодател.

Трудов съд (Arbeitsgericht)

Трудовите дела в Германия често завършват преди съдебна зала

Вариантите за Борис да отиде на съдебно дело при трудов съд са два: с или без адвокат.

Без адвокат

Борис не се нуждае непременно от адвокат пред трудовия съд, той може да се представлява и сам. Производството ще се води пред трудовия съд по мястото, където е работил Борис или където е седалището на фирмата работодател. Право на Борис е сам да реши това.

Официалният език в съда е немският, така че служителите нямат право да говорят на друг език с Борис. Ако Борис не говори добре немски, той трябва да бъде придружен от лице, което може да му помогне да общува („sprachlicher Beistand“). Не е задължително това да е заклет преводач. Приятел, който говори добре немски, също може да помогне на Борис.

Във всеки трудов съд в Германия има служба за правни молби, където можете да покажете всички документи (трудов договор, списък на часовете на работа, лична карта) и да обясните устно какво точно искате. Борис трябва там да подаде своята жалба срещу работодателя си. Това не струва никакви пари. Служителите, които ще приемат жалбата на Борис, нямат право да му дават правни съвети.

Борис може също така да попълни формуляр на иска си и да го изпрати до трудовия съд по пощата или по факс. Формулярите за искове могат да бъдат намерени на уебсайтовете на много трудови съдилища.

След като подаде иска, Борис ще получи писмена призовка за помирително заседание (Gütetermin). Целта на тази среща е да се установи дали Борис и неговият работодател могат да постигнат споразумение. Борис може да бъде с преводач на помирителното заседание, но трябва сам да плати за това. Много често процедурата приключва със споразумение още на тази първа среща. В този случай Борис няма да понесе никакви разходи (освен тези за преводача).

Ако нещата трябва да се случат бързо, Борис може да получи заплатите си в съда по бързия ред. След това обаче трябва да докаже, че е абсолютно зависим от заплатите.

Ако случаят не е сложен – какъвто е случаят с Борис – той може алтернативно да предяви иска си в писмена процедура за напомняне.

Внимание! Формулярът за процедурата за оповестяване в трудовия съд (arbeitsgerichtliche Mahnverfahren) не трябва да се бърка с формуляра за процедурата за оповестяване в гражданския съд (zivilgerichtliche Mahnverfahren). Формулярът за „известие за напомняне (Mahnbescheid)“ може да бъде поръчан онлайн или закупен в магазините за офис консумативи. Струва около €3 – €5 и се попълва много лесно.

Борис трябва да представи попълнения формуляр в съответния трудов съд.

Ако работодателят не възрази срещу заповедта за плащане, съдът изпраща на Борис заповедта за изпълнение, с която нарежда изплащането на трудовото му възнаграждение.

С адвокат

Ако Борис не иска да се яви сам в трудовия съд, може да бъде представляван от адвокат. Борис може да наеме адвокат, например чрез посолството или чрез препоръка от приятели. Има и опции за търсене на уебсайта на адвокатската колегия, където можете да намерите адвокати с различни езикови умения и специализации.

Пример за това е търсачката на Германската адвокатска колегия:

https://anwaltauskunft.de/magazin

Контакти на адвокати с български език може да бъдат открити и на сайта за контакти на българи, живеещи в Германия:

https://de-bg.com/

Центърът за консултации също може да помогне за намирането на адвокат.

Борис обаче трябва сам да заплати разноските за адвоката. Разноските за адвокат няма да бъдат възстановени дори Борис да спечели делото.

Тъй като Борис не разполага с пари за адвокат, той може да подаде молба тези разходи да бъдат покрити от държавата с „правна помощ (Prozesskostenhilfe)„. За целта трябва да бъдат изпълнени определени условия: Искът трябва да има шанс за успех и Борис трябва да докаже, че не може сам да поеме съдебните разноски. Освен това за период от четири години след приключване на съдебното производство Борис е длъжен да информира съда дали финансовото му положение се е подобрило. Ако финансовото му положение се подобри значително през този период, съдът ще разпореди на Борис да възстанови разноските!

Молбата за правна помощ (Prozesskostenhilfe) трябва да бъде попълнена и подадена на немски език. Преводът на молбата и инструкциите за попълването ѝ на няколко езика могат да бъдат намерени на уебсайта на Федералната служба по правосъдие:

https://justiz.de/service/formular/f_allgemeines/index.php

Борис може да подаде молбата за правна помощ до трудовия съд. Ако молбата бъде одобрена, разходите за адвокат и съдебните разноски ще бъдат покрити.

Ако Борис членува в синдикат (Gewerkschaft), то синдикален адвокат може да го представлява безплатно в съда.

Регистрационна служба и търговски регистър (Meldebehörde/ Handelsregister)

Случва се трудовият съд да установи, че работодателят се е преместил на неизвестен адрес. В този случай Борис трябва да открие и информира съда за новия адрес на работодателя. Той може да се обърне към службата по регистрация (Meldebehörde) или към търговския регистър (Handelsregister), за да разбере новия адрес на фирмата.

В службата по регистрация (Meldebehörde) може да се получи нужната информация, ако се заяви, че има дело срещу работодателя („Цел: Съдебно предявяване на претенции за заплата im Formular:
„Verwendungszweck: Gerichtliche Geltendmachung der Lohnforderungen““).

Ако дружеството е регистрирано в търговския регистър (Handelsregister), Борис може да намери новия адрес на фирмата.

Търговският регистър се води от местния съд, а искането за информация от него може да бъде направено и онлайн:

https://www.online-handelsregister. de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRS s6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E 3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE

Ако Борис не получи информация по тези канали, той може да се обърне към Трудовия съд за връчване на делото, като го оповести публично в съда.

Окръжен или местен съд (Amtsgericht)

Ако работодателят не плати доброволно след съдебно решение или спогодба, Борис може да се обърне към съдебен изпълнител за образуване на изпълнително производство (Zwangsvollstreckung) Съдия-изпълнителят се назначава от местния съд, където е местопребиваването/установяването на работодателя.

Борис може да намери адреса на компетентния местен съд в интернет:

https://www.gerichtsverzeichnis.de/

Федерална агенция по заетостта (Bundesagentur für Arbeit)

Понякога работодателят закрива бизнеса си и се мести. В този случай съдебният изпълнител открива, че работодателят вече е подал клетвена декларация и е прекратил дейността си. Възможно е и фирмата да е фалирала (Insolvenz). В този случай дори съдебният изпълнител не може да събере парите.

Във всички тези случаи заплатите на Борис са обезпечени за максимум три месеца с така наречените парични средства в случай на несъстоятелност (Insolvenzgeld). За целта той трябва да подаде молба до Федералната агенция по заетостта, където се намира седалището на работодателя, в срок от два месеца след обявяването на дружеството в несъстоятелност.

Молбата за пари при несъстоятелност (Insolvenzgeld) може да бъде намерена онлайн:

https://www.arbeitsagentur.de/datei/ AntragInsolvenzgeld_ba013115.pdf

Органи за контрол за работа на черно Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)

Ако работодателят не изплаща заплати, той нарушава например Закона за минималната работна заплата и може да подлежи на съдебно преследване. Следователно Борис може да подаде жалба до местния финансов контрол за недеклариран труд (Finanzkontrolle Schwarzarbeit FKS). FKS е орган, който проверява работодателите и проверява, наред с другото, дали те изплащат правилно минималната работна заплата и дали плащат социалноосигурителните вноски за работниците. FKS отговаря за разследването на случая на Борис в региона, в който е регистриран работодателят му.

Борис може да намери адреса на отговорния FKS на следния уебсайт:

http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Борис може да отиде лично в FKS, да подаде жалба и да направи становище.

Ако това е невъзможно, той може да подаде сигнал и онлайн:

https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_ FKS/kontakt_node.html

Сигналът на Борис може да доведе до проверка и разследване на FKS. Това не помага на Борис да получи заплатите си, но работодателят може да бъде наказан. След това работодателят може да бъде наказан с глоба или дори лишаване от свобода за данъчни и социалноосигурителни измами. За да разгледа ефективно и обработи случая, FKS се нуждае от възможно най-много информация. Борис трябва да предостави информация за продължителност на трудовия стаж, дневно работно време, получени суми, свидетели и др.

По принцип Борис не би трябвало да търпи неудобства, защото работодателят му не е плащал осигуровки. Пропуските във всички клонове на социалното осигуряване (пенсионно, здравно, здравно осигуряване, осигуряване за безработица и злополука) трябва да бъдат закрити от съответната застрахователна компания, след като събитията станат известни. Застрахователното покритие остава в сила.

Ако се интересувате повече за живота в Германия може да прочетете статиите за работа без адресна регистрация и работа на черно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *